top of page

Názov projektu:

Cieľ a popis projektu:

Treat yourself to a daily portion of health with Zvolenský dairy products

Cieľom projektu je doplnenie výrobných kapacít za účelom dlhodobého udržania vysokej kvalitatívnej úrovne. Predmetom projektu je obstaranie a riešenie -  plniacej linky, paletizácie a prívodu produktov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Program:

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Spolufinancovaný fondom:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenia Č./Názov:

4 Investície do hmotného majetku - časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie Č./názov:

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Kód výzvy:

51/PRV/2021 - AKTUALIZÁCIA Č. 4

Poskytovateľ:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ:

Zvolenská mliekareň s.r.o.

Doplňujúce Informácie nájdete na:

,

Názov projektu:

Cieľ a popis projektu:

Treat yourself to a daily portion of health with Zvolenský dairy products

Cieľom projektu je komplexné doriešenie nedostatočných výrobných kapacít a zabezpečenie plynulosti prevádzky vo výrobných procesoch ako aj pri odbyte, zvýšenie kvality výrobkov a dlhodobé udržanie vysokej kvalitatívnej úrovne. Predmetom projektu je obstaranie  linky na dopravu a balenie sušeného mlieka – Kontinuálna automatická linka na pneumatickú dopravu a balenie suchých produktov a  Robotické centrum na automatizáciu procesu paletizácie vriec na suché produkty.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Program:

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Spolufinancovaný fondom:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenia Č./Názov:

4 Investície do hmotného majetku - časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie Č./názov:

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Kód výzvy:

51/PRV/2021 - AKTUALIZÁCIA Č. 4

Poskytovateľ:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ:

Zvolenská mliekareň s.r.o.

Doplňujúce Informácie nájdete na:

,

Názov projektu:

Treat yourself to a daily portion of health with Zvolenský dairy products

Cieľ a popis projektu:

Cieľ a popis projektu: znižovanie energetickej náročnosti výroby ako aj znižovanie ďalších prevádzkových nákladov výroby, zvýšenie energetickej efektívnosti výroby pomocou zvýšenia chladiaceho výkonu s čo možno najnižším množstvom chladiva s menšou záťažou pre životné prostredie prostredníctvom  prístavby objektu chladiareň a mraziareň a doplnenia technológie chladenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Program:

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Spolufinancovaný fondom:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenia Č./Názov:

4 Investície do hmotného majetku - časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie Č./názov:

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Kód výzvy:

51/PRV/2021 - AKTUALIZÁCIA Č. 4

Poskytovateľ:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ:

Zvolenská mliekareň s.r.o.

Doplňujúce Informácie nájdete na:

,

bottom of page